Barangay Resolution

Resolution No.               Title                                                      

599-08-01         Adopting City Ordinance 1600

599-08-02                Appointment of New Treasurer  Josefina de Leon 

599-08-03               Creation of Standing Committee 

599-08-04               Adopting an "Internal Rules of Procedure"                                           

599-08-05         Appointment of Lupong

                                  Tagapamayapa                                                

599-08-06               Upgrading 'The Database System' of the Barangay                                                          

599-08-07         Appointment of Mar Bularan and Bon Miral  as

                                   Tanods                            

599-08-08               Re-Appointment of Barangay

                                   Tanods                                                  

599-08-09               Recognizing SJYO as the Committee de Festejos    

                                  Concurring the approval of "Mga Alituntunin at

                                    Patakaran  na Dapat Sundin ng mga Barangay

                                  Tanod"                     

599-08-10               Establishment of the Reading

                                  Center                                                        

599-08-11          Adoption of  Six City Ordinances  

599-08-12               Release of P5000.00 from MOOE to be

                     Utilized For Meal Expenses of 1st Quarter

                                   Barangay Assembly 2007

599-08-13               Concurring the creation of:

                                  a.) Barangay Disaster Coordinating Council 

                                  b.) Barangay Development Council 

                                   c.)Barangay Council for the Protection of Children

                                  ( under Women & Children’s Welfare )

                                  d.) Barangay Peace & Order Council

                                   e.)   Barangay Anti-Drug Abuse Council

                                  f.) Barangay Solid  Waste Management Committee

599-08-14               Replacement of Helena Mae Sardan by 

                                   Roslyn Papilar as  Barangay Secretary

599-08-15               Appointment of Purok Leaders

                                   Programming CY 2008 "Kilos Asenso"

599-08-16               Instalation of Fire Hydrant

                                   Assigning SK Kagawads as Junior Officers of the Day

599-08-17               Construction of Public Urinal

599-08-18               Request Copy/CD of  ‘Awit ng Maynila and

                                  ‘Barangay Hymn’

599-08-19               Release of the Miracle Program

599-08-20               Release of the Calamity Fund

599-08-21               Release of Bank Statement to the City

                                  Accountant (COA)

599-08-22               Application of New Electrical Service to Meralco

599-08-23               Termination/Resignation of Tanod C. Peralta

                                   Due to  Change of Work

599-08-24               Facilitating a ‘Proficiency Seminar’ on

                                   Katarungang  Pambarangay

599-08-25               Collection of Filing Fee of Php 50.00 to Avoid

                                   Piling up of Unnecessary Case

599-08-26               Recommendation of Inspection of Aguinaldo

                                   Lot in Terms of Public Safety and Tax Obligation

599-08-27               Conversion of Old Muilticab into Playhouse

599-08-28               Installation of Bulletin Board/Signages

599-08-29               Additional Water Service for COMCEN

599-08-30               SK Fund of 2006-2007 to be Reprogrammed to

                     Construction of  SK Hall/ Readng

                     Center

599-08-31               Utilizing Expenses for Nutrition Program

599-08-32               Appointment of Juan Pareja as Tanod

599-08-33               Conduct Referee Training

599-08-34               Faith Garden as source of Livelihood

599-08-35         Amendment of Parking Ordinance

599-08-36               Regulation of  "Computer Shops" operation

                                  schedules

599-08-37         Support Fund to Purchase School Supplies

                     Activation of BCPC

599-08-38               SK Fund for CY 2009

599-08-39               Appontment of New Secretary Leonila Balderas

599-08-40             

599-08-41              Approval of the release of 1% from Barangay

                                 Budget  to sustain the activities of BCPC

599-08-42              Citizens' Charter

599-08-43              Barangay Advisory Board

599-08-44              Appropriating the Sum of P263,471.00 for

                    Administrative Expenses & Community

                    Development Project (Supplemental Budget 2009)

599-08-45

599-08-46               Replacement of Tanod Mar Bularan

599-08-47               Coordinating with Proper Authorities for the

                                   Immediate Rehab of

599-08-48               MOOE Release of Funds allocated for the Semi-

                                  Annual Assembly Expenses

599-08-49               Resolution Asking Financial Assistance to PCSO

                                  for Brgy. Project         

 

 

 

 

BARANGAY ORDINANCES

 

 

RESO NO.                    TITLE                                         

B.O. 02-004         Urinating in Public Place (C.O. 6710) 

B.O. 02-005         Animals Running at Large (C.O. 1600) 

B.O. 02-006         Illegal Disposal of Waste (R.A. 9003) 

B.O. 02-007         Brgy. Curfew Hours 

B.O. 02-008         Drinking in Public Places

B.O. 02-009         Public display of Individual Who are Half-Naked

 


PANUKALANG KAUTUSAN BILANG 2010- 50

 

KAUTUSANG NAG-AATAS NG PAGPAPAREHISTRO

SA LAHAT NG NANINIRAHAN, NANGANGASERA, NAKIKIPISAN O NAMIMIRMIHAN SA NASASAKUPAN NG BARANGAY 599 AT NAGTATADHANA NG PARUSA SA LALABAG.

Nagpanukala: Kagawad Josefina N. dela Serna

 

SAPAGKAT itinadhana sa Seksyon 334 ng R.A. 7160 na ang Barangay bilang pangunahing taga balangkas ng plano sa pamahalaan at kinakailangang may wastong tala ng kanyang mamamayan sang ayon sa edad, hanapbuhay, o pinagkakakitaan, antas ng pinag-aralan, kalagayang pangkalusugan at iba pa;

 

SAPAGKAT  malaking bagay din ang maitutulong sa katahimikan at katiwasayan kung ang mga nagsisipanirahan sa nasasakupan ng barangay ay may katibayan ng maaaring pagkakakilanlan o I.D. upang madaling mabatid kung sino ang dayuhan o bumibisita lamang;

SAPAGKAT iniaatas rin ng Batas Republika 7160 na magkakaroon ng nasasa panahong talaan ng mga nagsisipanirahan sa barangay;

 

SAPAGKAT makakatulong din sa mga nagsisipanirahan sa barangay sa kanilang pakikipag-transaksyon sa mga pribado at pampublikong ahensya na humihingi ng katibayan ng pagkakakilanlan o I.D.

 

SAPAGKAT sa kanilang mga impormasyong ibinibigay malalaman ang tunay na kalagayang pang ekonomiya  at pang kalusugan ng bawat pamilya at dito masusukat ang mga praktikal na pangangailangan ng nasasakop ng Barangay na ito, na siyang pagbabasehan sa paggawa ng mga programa at proyekto ng komunidad.

 

KUNG GAYON, sa pagpupulong ng Sanguniang Barangay ng Barangay 599, itinakda ang mga tuntunin ng kautusang ito na sumusunod:

 

UNANG TUNTUNIN- Sino ang kinakailangang magparehistro?

a)       Ang lahat ng nagsisipanirahan sa nasasakupan ng Barangay 599 ay kinakailangang magpatala sa Pamahalaang Barangay;

b)       Ang lahat ng mga bagong lipat, nangangasera, nakikipisan o ‘bedspacer’ sa nasasakupan ng Barangay 599 ay kinakailangang magparehistro sa pamahalaang barangay sa loob ng Labinlimang araw (15) mula sa unang araw ng kanilang pamamalagi sa nasasakupan ng barangay.

 

IKALAWANG TUNTUNIN- Paraan ng Pagpaparehistro

a)       Ang naninirahan, nangangasera, nakikipisan o namamalagi sa nasasakupan ng barangay ay maaaring magparehistro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng itinakdang porma sa pagpaparehistro, pagpapakita ng katibayan ng pagbabayad ng buwis pampamayanan at pagbibigay ng 1” X 1” litrato  para sa ID.

b)       Sino mang miyembro ng pamilya ay maaaring isagawa ang pagpaparehistro ng iba pang miyembro ng pamilya at nakikipisan lalo na’t kung ang nasabing miyembro ay hindi marunong sumulat o wala pa sa wastong gulang.

 

IKATLONG TUNTUNIN- Pagkakaroon ng Laminadong Opisyal na ID

   

Ang laminadong opisyal na ID ay  magtataglay ng lagda ng Punong Barangay at lagda ng pagpapatunay ng Kalihim ng barangay.

 

IKA-APAT NA TUNTUNIN- Panahon ng Pagpaparehistro

 

a)       Ang mga nagsisipanirahan, namamalagi, nakikipisan o nangangasera sa nasasakupang barangay bago maipasa ang kautusang ito ay kinakailangang magparehistro at iparehistro din ang ka-miyembro ng pamilya o nakikipisan ng wala pa sa hustong gulang, sa loob ng (30) araw mula sa pagkakabisa ng kautusang ito.

 

b)       Sa panahon ng pagkakabisa, ang lahat ng bagong lipat o namamalagi, nakikipisan o nangangasera o bilang ‘bedspacer’ ay kinakailangang magpa- rehistro at ipa-rehistro rin ang mga kaanak at nakikipisan na wala pa sa wastong gulang sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa unang araw ng kanilang pamamalagi sa nasasakupan ng barangay.

 

IKA- LIMANG TUNTUNIN- Parusa sa Paglabag

      Ang sino mang nagsisipanirahan, namamalagi, nakikipisan o bedspacer na mapatunayang lumabag sa mga tuntunin ng kautusang ito ay parurusahan ng pagbabayad ng multang Isandaang piso (Php 100.00) sa bawat nagdaang buwan.

 

IKA- ANIM NA TUNTUNIN- Pagliligta

      Alin mang tuntunin ng kautusang ito na mapatunayan ng hukuman

( na may sapat na kapangyarihan ) na mapatunayang labag sa batas at walang bias ang siya lamang tuntunin na mawawalang bisa at ang ibang tuntunin ay patuloy na magkakabisa at ipatututpad.

 

IKA- PITONG TUNTUNIN- Pagkakabisa

       Ito ay magkakabisa sa araw na pagtibayin at sang-ayon sa itinakda ng batas.

 

PINAGTIBAY ng SANGGUNIAN BARANGAY 599 ngayong Ika- 7 araw ng buwan ng AGOSTO 2010 dito sa Lunsod ng Maynila.     

 

JOSE MILO L. LACATAN

Punong Barangay

 

Kag. Benjamin Macalinao- ______________________

Kag. Josefina dela Serna -- ______________________

Kag. Dolores de Leon ----- ______________________

Kag. Erwin Sampaga ------ ______________________

Kag. Jaime Choy ----------- ______________________

Kag. Blezildo Peralta ------ ______________________

Kag. Salvador Onanad ----  ______________________

Poll

demolition ng footbridge

wag ituloy (143)
66%

ituloy (75)
34%

Total votes: 218